STU Mål

Botræning
Faglige målSociale målPersonlige mål
Eleven kan:
– identificere og anvende grundlæggende hygiejneprincipper i daglige rutiner.
– genkende og anvende basale madlavningsfærdigheder for at forberede enkle måltider.
– forstå og håndtere grundlæggende økonomiske begreber, såsom budgettering af indkomst og udgifter i forhold til daglige behov.
– genkende og anvende sikkerhedsforanstaltninger i hjemmet, herunder brandsikkerhed og førstehjælp.


Eleven kan:
– kommunikere effektivt med andre om daglige behov og ønsker.
– samarbejde med andre for at løse enkle opgaver og udføre fælles ansvarsområder i hjemmet.
– identificere og respektere forskelle mellem individuelle og fælles behov i et fællesskab.
– demonstrere konfliktløsningsfærdigheder og udtrykke følelser på en konstruktiv måde.
– opsøge venskaber, samvær og hygge.


Eleven kan:
– udvise selvstændighed ved at udføre grundlæggende opgaver uden væsentlig støtte.
– udvikle og opretholde personlige rutiner for at styrke en sund livsstil.
– identificere personlige styrker og svagheder og arbejde på at forbedre sig selv.
– vise en positiv selvopfattelse og værdighed i håndtering af daglige udfordringer.

Byggeri og bolig
Faglige målSociale målPersonlige mål
Eleven kan:
– identificere og anvende grundlæggende begreber inden for byggeri og boligindretning.
– demonstrere kendskab til basale byggematerialer og deres anvendelse.
– læse og forstå enkle byggetegninger og grundplaner.
– udføre simple målinger og beregninger i forbindelse med byggeprojekter.
– identificere og forklare grundlæggende byggeteknikker og konstruktioner.
Eleven kan:
– samarbejde effektivt i en gruppe under praktiske opgaver.
– kommunikere klart og tydeligt omkring egne ideer og løsningsforslag.
– give og modtage konstruktiv feedback i en positiv og respektfuld tone.
– demonstrere ansvarlighed ved at overholde deadlines og bidrage aktivt til fælles opgaver.
– udvise empati og lytte aktivt til andres synspunkter og behov.

Eleven kan:
– udvise selvstændighed ved at tage initiativ og løse opgaver uden konstant opsyn.
– kan vise nysgerrighed og interesse for nye trends og udviklinger inden for byggeri og boligindretning.
– håndtere frustration og udfordringer ved at fastholde en positiv attitude og søge løsningsorienterede tilgange.
– reflektere over egne styrker og svagheder og arbejde målrettet på personlig udvikling.
– demonstrere en bevidsthed om bæredygtighed og miljøhensyn i forbindelse med bygge- og indretningsopgaver.

Computer og medier
Faglige målSociale målPersonlige mål
Eleven kan:
– Identificere og anvende grundlæggende computerterminologi.
– Bruge en computer til at oprette, gemme og åbne filer.
– Demonstrere grundlæggende forståelse af styresystemet og filsystemet.
– Udføre enkle opgaver i tekstbehandling, som at oprette og redigere dokumenter.
– Forstå grundlæggende principper for internetbrug, herunder at navigere på websider.
– Anvende grundlæggende programmeringstermer og begreber.
– Demonstrere kendskab til grundlæggende digital billed- og videoredigering.
– Identificere og forstå grundlæggende it-sikkerhedskoncepter.
Eleven kan:
– Samarbejde med andre i løsningen af computer- og medieopgaver.
– Demonstrere god digital kommunikationsetikette.
– Hjælpe klassekammerater med at løse it-relaterede udfordringer.
– Respektere andres intellektuelle ejendom online.
– Arbejde effektivt i grupper ved brug af digitale værktøjer.
– Give og modtage konstruktiv feedback på digitale projekter.

Eleven kan:
– Demonstrere selvstændighed i brugen af computere og digitale medier.
– Vise interesse for at lære nye it-færdigheder og teknologier.
– Udtrykke sig klart og effektivt ved hjælp af digitale kommunikationsværktøjer.
– Demonstrere ansvarlighed i forhold til tid og opgavehåndtering inden for computer- og mediearbejde.
– Vise nysgerrighed og kreativitet ved at eksperimentere med digitale værktøjer.
– Opbygge en positiv holdning og selvtillid i forhold til brugen af computere og medier.
Kundeservice
Faglige målSociale målPersonlige mål
Eleven kan:
– Identificere og anvende grundlæggende begreber og principper inden for kundeservice.
– Demonstrere kendskab til virksomhedens produkter/tjenester og kunne formidle denne viden til kunder.
– Anvende basale kommunikationsfærdigheder, herunder telefonisk og skriftlig kommunikation, for at besvare kundehenvendelser.
– Lære og bruge virksomhedens it-systemer og software til registrering og opfølgning af kundehenvendelser.
– Udføre enkle problemløsningsopgaver og afdække kundens behov for at yde tilfredsstillende service.
Eleven kan:
– Samarbejde effektivt med kolleger for at løse kundeudfordringer og sikre en ensartet kundeoplevelse.
– Demonstrere empati og forståelse over for kundernes behov og bekymringer.
– Håndtere konfliktsituationer konstruktivt og professionelt.
– Udveksle information og feedback med kolleger for at forbedre teamets samlede performance.
– Arbejde proaktivt med at opretholde en positiv atmosfære og et samarbejdsvilligt miljø på arbejdspladsen.
Eleven kan:
– Demonstrere ansvarlighed og pålidelighed i forhold til arbejdsopgaver og deadlines.
– Udvikle og vedligeholde gode tidsstyringsfærdigheder for at håndtere flere kundehenvendelser samtidigt.
– Vise en positiv holdning og engagement i arbejdet for at skabe en behagelig kundeoplevelse.
– Kontinuerligt forbedre egne færdigheder og viden inden for kundeservice gennem læring og feedback.
– Reflektere over egen præstation og være åben for personlig udvikling for at styrke professionelle kompetencer.

Landbrug og natur
Faglige målSociale målPersonlige mål
Eleven kan:
– identificere og navngive grundlæggende landbrugsafgrøder og dyrearter.
– anvende basale principper for jordforvaltning og plantevækst.
– udføre enkle landbrugsopgaver som såning, høstning og dyrepleje under vejledning.
– forstå og anvende grundlæggende landbrugsteknikker og -værktøjer.
– forklare de basale trin i fødevareproduktionen fra jord til bord.
Eleven kan:
– samarbejde med andre i landbrugsmæssige opgaver og projekter.
– kommunikere effektivt om landbrugsrelaterede emner med både fagfolk og interessenter.
– demonstrere respekt for naturen og miljøet i landbrugspraksis.
– arbejde i teams og bidrage aktivt til gruppearbejde.
– udvikle og opretholde sunde relationer med kolleger og andre aktører i landbrugssektoren.
Eleven kan:
– udvise ansvarlighed og pålidelighed i udførelsen af landbrugsopgaver.
– vise interesse og engagement i at lære om bæredygtige landbrugspraksisser.
– håndtere udfordringer og problemer med vedholdenhed og kreativitet.
– udvikle en bevidsthed om egen rolle i landbrugssektoren og personlig værdi for lokalsamfundet.
– demonstrere etisk adfærd og overholde sikkerhedsstandarder i arbejdet inden for landbrug og natur.

Mad og køkken
Faglige målSociale målPersonlige mål
1. Grundlæggende madlavningsfærdigheder
– Eleven kan:
– Håndtere og anvende køkkenredskaber korrekt.
– Forberede enkle retter baseret på opskrifter.
– Anvende grundlæggende teknikker som skæring, hakning og stegning.
2. Hygiejne og fødevaresikkerhed
Eleven kan:
– Demonstrere viden om vigtigheden af god personlig hygiejne i køkkenet.
– Anvende korrekte procedurer for opbevaring og håndtering af fødevarer.
– Identificere og undgå krydskontaminering i køkkenet.


1. Samarbejde i køkkenet
Eleven kan:
– Arbejde effektivt i grupper for at forberede måltider.
– Dele opgaver og ansvar med andre i køkkenet.
– Give og modtage konstruktiv feedback i en gruppesituation.
2. Kommunikere om madlavning
Eleven kan:
– Udtrykke sig klart om ingredienser, opskrifter og teknikker.
– Lytte aktivt til andre for at forstå deres ideer og input.
– Forklare egne valg og beslutninger i forhold til madlavning.
1. Planlægge og organisere i køkkenet
Eleven kan:
– Oprette en simpel madplan for en uge.
– Organisere indkøb af ingredienser og planlægge tilstrækkelige mængder.
– Demonstrere evnen til at arbejde effektivt med tidsstyring i køkkenet.
2. Udvikle kreativitet og nysgerrighed
Eleven kan:
– Eksperimentere med smagskombinationer og ingredienser.
– Vise interesse for forskellige køkkentraditioner og madkulturer.
– Tør prøve nye opskrifter og tilpasse dem efter egne præferencer.
3. Håndtere udfordringer og fejl
Eleven kan:
– Takle uforudsete problemer i køkkenet med ro og beslutsomhed.
– Lære af fejl og bruge dem som en mulighed for personlig vækst.
– Demonstrere vedholdenhed i arbejdet med at forbedre madlavningsfærdigheder.

Metal og industri
Faglige målSociale målPersonlige mål
1. Eleven kan identificere og anvende grundlæggende metal- og industriteknikker:
– Måle og markere materialer korrekt.
– Anvende håndværktøj og maskiner sikkert og effektivt.
2. Eleven kan forstå og tolke tekniske tegninger:
– Identificere symboler og mål på tekniske tegninger.
– Overføre information fra tegninger til praktisk arbejde.
3. Eleven kan udføre enkle svejse- og lodningsopgaver:
– Anvende sikkerhedsprocedurer ved svejsning og lodning.
– Udføre grundlæggende svejse- og lodningsopgaver med nøjagtighed.
1. Eleven kan samarbejde effektivt i et team:
– Bidrage konstruktivt til gruppediskussioner.
– Respektere andres ideer og bidrag.
2. Eleven kan kommunikere klart og præcist:
– Udtrykke sig tydeligt både mundtligt og skriftligt.
– Give og modtage konstruktiv feedback.
3. Eleven kan løse konflikter konstruktivt:
– Identificere og håndtere konflikter på en professionel måde.
– Arbejde mod fælles løsninger og forståelse.
1. Eleven kan demonstrere ansvarlighed og pålidelighed:
– Møde deadlines og opfylde arbejdsforpligtelser.
– Tage ansvar for egne handlinger og beslutninger.
2. Eleven kan vise initiativ og selvstændighed:
– Tage aktiv del i opgaver uden at vente på instruktioner.
– Identificere og løse problemer proaktivt.
3. Eleven kan håndtere stress og pres:
– Bevare roen under tidspressede situationer.
– Anvende stresshåndteringsstrategier ved udfordrende opgaver.

Miljø og genbrug
Faglige målSociale målPersonlige mål
Eleven kan:
– identificere og klassificere forskellige typer affald og genkende deres miljømæssige påvirkninger.
– forklare grundlæggende principper for genanvendelse og genbrug og identificere genanvendelige materialer.
– udføre simpel affaldssortering i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer.
– demonstrere grundlæggende viden om bæredygtige produktionsmetoder og materialer.
– anvende simple metoder til at reducere og minimere affaldsmængder i hverdagen.
Eleven kan:
– samarbejde effektivt i grupper for at løse opgaver og projekter relateret til miljø og genbrug.
– udveksle ideer og information konstruktivt med klassekammerater og lærere.
– demonstrere respekt for andres synspunkter og erfaringer, især i forhold til miljømæssige spørgsmål.
– deltage aktivt i diskussioner om miljøansvar og bevidst forbrug.
– præsentere og formidle miljøvenlige praksisser og genbrugsinitiativer til forskellige målgrupper.
Eleven kan:
– udvikle personlige vaner og rutiner, der understøtter bæredygtige livsstilsmuligheder.
– demonstrere ansvarlighed ved at efterleve regler og retningslinjer for affaldssortering og genbrug.
– vise bevidsthed om sit eget miljøaftryk og identificere måder at reducere det på.
– udvise initiativ ved at deltage i frivillige aktiviteter eller projekter, der fremmer miljøbevidsthed og genbrug.
– reflektere over personlige holdninger og værdier i forhold til miljømæssige spørgsmål og tilpasse dem for at støtte bæredygtige praksisser.

Motor og mekanik
Faglige målSociale målPersonlige mål
1. Grundlæggende Motorteknik.
 Eleven kan:
– Identificere og forklare grundlæggende motordele og deres funktioner.
– Udføre enkle vedligeholdelsesopgaver på en motor, såsom olieskift og luftfilterudskiftning.
2. Mekaniske Principper.
Eleven kan:
– Anvende elementære mekaniske principper til at forklare bevægelse, kraft og energi i et mekanisk system.
– Demonstrere kendskab til grundlæggende mekaniske værktøjer og deres korrekte anvendelse.
3. Diagnoseteknikker.
Eleven kan:
– Identificere almindelige motorproblemer og udføre en basal fejlfinding.
– Anvende enkle diagnoseværktøjer til at identificere fejl i mekaniske systemer.

1. Samarbejde i et Team.
Eleven kan:
– Arbejde effektivt som en del af et team for at løse opgaver og udfordringer.
– Bidrage konstruktivt til gruppediskussioner omkring løsninger og problemstillinger.
2. Kommunikation.
Eleven kan:
– Udtrykke sig klart og tydeligt omkring tekniske emner i både skrift og tale.
– Lytte aktivt og forstå andres synspunkter og bidrag.
3. Konflikthåndtering.
Eleven kan:
– Håndtere konflikter konstruktivt og finde løsninger i samarbejde med andre.
– Demonstrere evnen til at løse uoverensstemmelser og bevare et positivt arbejdsmiljø.

1. Ansvarlighed.
Eleven kan:
– Tage ansvar for egne opgaver og forpligtelser i uddannelsen.
– Demonstrere pålidelighed og punktlighed i opgaveaflevering og mødedeltagelse.
2. Selvstændig Læring.
Eleven kan:
– Vise interesse for at lære nyt og demonstrere evnen til selvstændig research.
– Identificere egne læringsbehov og træffe initiativ til at dække disse behov.
3. Kvalitetsbevidsthed.
Eleven kan:
– Stræbe efter høj kvalitet i udførelsen af opgaver og projekter.
– Vurdere og forbedre egne arbejdsresultater gennem refleksion og feedback

Musik
Faglige målSociale målPersonlige mål
Eleven kan:
– identificere grundlæggende musikalske begreber som takt, toneart og rytme.
– genkende og navngive de mest almindelige musikinstrumenter og deres lyde.
– skelne mellem forskellige musikgenrer og beskrive kendetegnene ved dem.
– deltage i enkle musikalske aktiviteter som at synge enkle sange, spille lette rytmer på instrumenter eller klappe takter.

Eleven kan:
– samarbejde med andre i musikalske aktiviteter og lytte aktivt til andres bidrag.
– udtrykke sig kreativt og respektere andres idéer og udtryksformer.
– give og modtage konstruktiv feedback i en gruppesammenhæng.
– deltage aktivt i fællesskabet og bidrage til at skabe en positiv og inkluderende atmosfære.

Eleven kan:
– udtrykke egne følelser og oplevelser gennem musik og kunstneriske udtryksformer.
– udvikle en personlig interesse for og engagement i musik og kunst.
– håndtere udfordringer og fejltagelser i musikalske aktiviteter med vedholdenhed og optimisme.
– reflektere over egne præstationer og sætte personlige mål for musikalsk udvikling.

Rengøring
Faglige målSociale målPersonlige mål
Eleven kan:
– Identificere og anvende relevante rengøringsmidler og redskaber korrekt.
– Udføre grundlæggende rengøringsopgaver, herunder støvsugning, gulvvask, og overfladerengøring.
– Kende og følge hygiejnestandarder og procedurer inden for rengøring.
– Organisere og prioritere rengøringsopgaver for effektivt tidsforbrug.
– Genkende og håndtere forskellige typer affald på en miljøvenlig måde.
Eleven kan:
– Samarbejde konstruktivt med kollegaer og overordnede for at opnå fælles rengøringsmål.
– Demonstrere effektiv kommunikation med kunder, kollegaer og ledelse.
– Udtrykke sig høfligt og respektfuldt over for andre i arbejdssammenhæng.
– Vise ansvarlighed ved at anerkende og håndtere feedback konstruktivt.
– Bidrage til et positivt arbejdsmiljø ved at udvise samarbejdsvilje og fleksibilitet.
Eleven kan:
– Demonstrere selvstændighed og pålidelighed i udførelsen af rengøringsopgaver.
– Udvikle og opretholde en professionel og præsentabel fremtræden.
– Vise initiativ ved at identificere og løse problemer relateret til rengøringsopgaver.
– Demonstrere evnen til at håndtere stress og pres under travle perioder.
– Dyrke en positiv arbejdsetik og være dedikeret til personlig og faglig udvikling inden for rengøringsbranchen.

Sport
Faglige målSociale målPersonlige mål
Eleven kan:
– forklare grundlæggende principper inden for anatomi og fysiologi relateret til sport og motion.
– demonstrere korrekte teknikker i forskellige sportsaktiviteter, herunder grundlæggende boldspil og konditionstræning.
– forstå og anvende elementære træningsprincipper for at forbedre fysisk kondition og styrke.
– forklare betydningen af ernæring og hydrering i forhold til sportspræstation og restitution.
– identificere og anvende sikkerhedsforanstaltninger og førstehjælpsprincipper i forbindelse med sport og motion.
Eleven kan:
– samarbejde effektivt i forskellige holdkonstellationer og vise respekt for holdkammerater og trænere.
– kommunikere klart og konstruktivt inden for sportsmiljøet.
– håndtere både sejre og nederlag med sportsånd og respekt for modstanderen.
– demonstrere fair play og etisk adfærd i konkurrence- og træningssituationer.
– bidrage til et positivt og inkluderende miljø inden for sport og motion.Eleven kan:
– sætte og forfølge personlige mål for fysisk aktivitet og træning.
– vise selvstændighed i planlægning og gennemførelse af træningsprogrammer.
– reflektere over egne styrker, svagheder og fremskridt inden for sport og motion.
– håndtere stress og pres ved hjælp af sunde copingstrategier inden for sportsmiljøet.
– udvise disciplin og vedholdenhed i forhold til træning og sportsdeltagelse.
Sundhed
Faglige målSociale målPersonlige mål
Eleven kan:
– identificere og forklare grundlæggende anatomi og fysiologi i kroppen.
– anvende basal førstehjælp ved mindre skader og ulykker.
– redegøre for betydningen af en sund kost og motion for kroppens funktion.
– identificere og håndtere hygiejniske forhold i relation til sundhed og krop.
– bruge grundlæggende metoder til at måle og vurdere fysiske helbredstilstande.
Eleven kan:
– samarbejde i gruppearbejde om sundhedsrelaterede emner.
– demonstrere empati og respekt i kommunikation med medstuderende og sundhedsprofessionelle.
– give konstruktiv feedback og modtage feedback fra andre.
– deltage aktivt i diskussioner om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.
– håndtere konflikter og uenigheder på en konstruktiv måde.Eleven kan:
– reflektere over egne sundhedsvaner og træffe informerede valg for egen sundhed.
– udvise selvstændighed og ansvarlighed i forhold til egen sundhedspraksis.
– håndtere stress og pressede situationer ved at anvende stresshåndteringsmetoder.
– identificere og arbejde på personlige mål for egen sundhed og trivsel.
– vise åbenhed over for mangfoldighed og forskellige perspektiver inden for sundhed og krop.Mål for almene fag er målene for FGU G-niveau.

Gennemse altid AI-genereret materiale kritisk

© Copyright 2023 DIDAK CVR-nr. 44387360

Vi bruger cookies til at tilpasse indhold, funktioner og til at analysere trafik. View more
Cookies indstillinger
Accepter
Afvis
Privatlivs- og cookiepolitik
Privatlivs- og cookiepolitik
Cookie navn Aktiv
Didak.dk tilbyder AI-genereret inspiration til undervisning. Du har alle rettigheder til de tekster, du genererer på Didak.dk.
Ansvar
Anvendelse af materiale fra Didak.dk sker på eget ansvar. Da materialet er AI-generereret, kan du som udgangspunkt ikke anvende det uden en kritisk faglig redaktion af materialet.
Cookies
Når du anvender vores websted, kan du vælge at gemme indtastede ord og dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. De er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal gentage indtastning af dine oplysninger. Disse cookies vil holde i et år. Når du anvender loginsiden, opretter vi en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og slettes, når du lukker din browser. Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login-cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger "Husk mig", vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login-cookierne forsvinde.
Indlejret indhold fra andre websteder
Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted. Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.
Hvor længe vi gemmer dine data
Når du anvender en generator, bliver dine dine indtastninger og den genererede tekst gemt i en log. For brugere som opretter sig på vores websted, gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.
Hvilke rettigheder har du over dine data
Hvis du har en konto på dette websted, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.
Hvor dine data sendes hen
Dine input kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste. Hvis du anmoder om en nulstilling af adgangskoden, medtages din IP-adresse i e-mailen med nustillingen. Didak.dk hostes af og har indgået databehandleraftale med Simply.com. Det betyder, at dine data opbevares hos Simply.com, som er beliggende i Danmark. Indtastede data i generatorer sendes til OpenAI, som har retningslinjer om databehandling og -beskyttelse. Med standardindstillingerne gemmer OpenAI ikke brugerindtastninger sendt via en generator efter behandling. Derfor bruges de ikke til at forbedre AI-modellen eller til andre formål.
Personfølsomme oplysninger
Du må ikke indtaste personfølsomme oplysninger på Didak.dk. Personfølsomme oplysninger er, der relaterer sig til én person og dennes: Race og etniske oprindelse Politiske overbevisning Religiøse eller filosofiske overbevisning Fagforeningsmæssige tilhørsforhold Genetiske data Biometriske data med henblik på entydig identifikation Helbredsoplysninger Seksuelle forhold eller seksuel orientering
Dataansvarlig
Du kan kontakte den dataansvarlige på: kontakt@didak.dk
Gem
Cookies indstillinger