10. klasse mål

Mål for almene fag er fra Fælles mål. Mål for medborgerskab er fra FGU, og mål for fag relateret til praksisfaglighed og mediekritik er skabt af didak.dk.

Almene fag

Dansk

Læsning

Eleven kan

 • Styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i kontekst
 • Gennemføre informationssøgning af uddannelsesrelevant stof på forskellige platforme
 • Afgøre hvilken information, der skal undersøges nærmere
 • Læse komplekse tekster hurtigt og sikkert
 • Anvende ord og udtryks betydning til at forstå komplekse tekster
 • Forstå komplekse tekster og uddrage det væsentligste
 • Kritisk vurdere teksternes udsagn på baggrund af kontekst og eget læseformål

Eleven har viden om

 • Uddannelses- og erhvervsrelevante platforme
 • At udvælge tekster, der er relevante for uddannelses- og erhvervsafklaring
 • Stavemåde og betydning af ord i alle tekster
 • Ordvalgets betydning for budskabet
 • Metoder til vurdering af teksters formål, struktur og perspektiv
 • Systematisk undersøgelse og vurdering af tekster

Fremstilling

Eleven kan

 • Udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til genre og situation
 • Tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt
 • Indsamle information og disponere stoffet, så det fremmer uddannelses- og erhvervsafklaring
 • Fremstille sammenhængende faglige, personlige og modtagerrettede tekster
 • Give og modtage personlig respons
 • Fremstille tekster med korrekt grammatik og layout
 • Fagligt og personligt præsentere og vurdere større multimodale produktioner

Eleven har viden om

 • Komplekse fremstillingsprocesser
 • Dispositions- og formidlingsmetoder
 • Varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper
 • Personlig respons
 • Korrekt grammatik, stavning, tegnsætning og layout
 • Præsentations- og evalueringsformer

Fortolkning

Eleven kan

 • Forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
 • Opleve tekster som meningsfulde for eget liv og en øget omverdensforståelse
 • Gennemføre en indsigtsfuld analyse af en tekst
 • På baggrund af litterær indsigt og omverdensforståelse konkludere sig frem til en teksts mulige fortolkninger
 • Selvstændigt og reflekteret vurdere en tekst ud fra egne og andres fortolkninger og blive bevidst om handlemuligheder
 • Selvstændigt og reflekteret sætte tekster i relation til eget voksen- og samfundsliv og se handlemuligheder

Eleven har viden om

 • Temaers universelle gyldighed
 • Dybtgående undersøgelsesformer
 • Metoder til at opstille belæg for sin fortolkning
 • Vurderingsmetoder vedrørende teksternes anvendelighed
 • Samspillet mellem en tids litteratur og samfundets struktur

Kommunikation

Eleven kan

 • Deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
 • Anvende dialog som redskab til at få dybere indsigt og til personlig præsentation
 • Bruge eget og andres kropssprog bevidst til løbende at justere kommunikationen
 • Anvende digitale kommunikationsteknologier personligt, socialt og samfundsmæssigt
 • Kommunikere som borger i samfundet
 • Anvende sprogets variation og dynamik i forskellige situationer

Eleven har viden om

 • Brug af dialog som redskab i forskellige situationer
 • Signalværdien i kropssprog og tilpasningsstrategier
 • Digitale kommunikationsteknologiers betydning og anvendelighed i samfundet
 • At afpasse sin sprog- og kulturforståelse til samfundskontekster
 • Sprogets forskellige funktioner i personlige og samfundsmæssige sammenhænge.

Engelsk

Mundtlig kommunikation

Eleven kan

 • Deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk
 • Forstå hovedindhold og nogle detaljer i tekster talt i et autentisk tempo
 • Deltage aktivt i en uforberedt samtale med flere deltagere
 • Give detaljerede fremstillinger af fakta og synspunkter med argumenter for og imod
 • Anvende et rimelig præcist og varieret ordforråd
 • Vælge kommunikationsstrategier i relation til egne og andres kommunikative problemer
 • Tilpasse en sproglig fremlæggelse efter formål og modtager

Eleven har viden om

 • Kombination af teknikker til lytning
 • Gambitter til emneskift og til at tage og fastholde ordet
 • Indsamling, omskrivning og vurdering af informationer fra forskellige kilder
 • Variation af ordforråd
 • Forskellige kommunikationsstrategiers fordele i forskellige situationer
 • Planlægning og revision af mundtlige fremlæggelser

Skriftlig kommunikation

Eleven kan

 • Forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk
 • Forstå centrale synspunkter og nogle detaljer i autentiske tekster
 • Udtrykke sig skriftligt afpasset hensigt, modtager og situation i længere sammenhængende tekster
 • Skrive med rimelig sproglig præcision
 • Kritisk anvende sproglige hjælpemidler i sin sproglæring

Eleven har viden om

 • Hjælpemidler og teknikker til læsning af tekster
 • Kriterier til valg af sprog og indhold
 • Funktionel grammatik
 • Digitale ressourcer og andre hjælpemidler

Kultur og samfund

Eleven kan

 • Agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold
 • Agere i spontane internationale kulturmøder
 • Anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel i forskellige situationer
 • Præsentere og diskutere aktuelle nyheder fra engelsksprogede kilder

Eleven har viden om

 • Sproglige regler, normer og værdier i forskellige kulturer og samfund
 • Samspil mellem sproglige og kulturelle normer i engelsksproglig kommunikation
 • Engelsksprogede medier.
Fysik/kemi

Undersøgelse

Eleven kan

 • Formulere, undersøge og evaluere naturfaglige problemstillinger ud fra egne hypoteser
 • Udvælge og anvende relevante analysemetoder til at undersøge stofkredsløb
 • Undersøge kosmisk stråling
 • Undersøge og sammenligne energiteknologier
 • Designe og gennemføre undersøgelser om Jordens ressourcer
 • Undersøge en produktionsvirksomhed

Eleven har viden om

 • Naturfaglige undersøgelser
 • Kemisk analyse
 • Det elektromagnetiske spektrum
 • Energiteknologier
 • Udvælgelse af Jordens ressourcer
 • Delprocesser i en produktion

Modellering

Eleven kan

 • Vurdere modellers anvendelighed og begrænsninger
 • Anvende modeller til at forklare sammenhænge i stofkredsløb
 • Anvende modeller til at beskrive stråling
 • Anvende modeller til at forklare energiomsætning
 • Anvende modeller til at forklare om astronomiske fænomener og beskrive astronomiske objekter
 • Programmere simple digitale løsninger

Eleven har viden om

 • Modellering i naturfag
 • Fysiske og kemiske processer i stofkredsløb
 • Bølge- og partikelmodeller
 • Energikæder i naturen og i samfundet
 • Astronomiske objekter og fænomener
 • Programmeringssprog

Perspektivering

Eleven kan

 • Forklare sammenhænge mellem naturfag og udvikling i samfundet
 • Forklare naturgivne og samfundsskabte forandringer i stofkredsløb
 • Beskrive konsekvenser af elektromagnetisk stråling
 • Diskutere naturgivne og samfundsmæssige faktorer, der har betydning for valg af energiteknologier
 • Forklare sammenhænge mellem udforskning af rummet og naturvidenskabelige erkendelser
 • Vurdere en teknologis bæredygtighed

Eleven har viden om

 • Naturfags betydning for udvikling i samfundet
 • Generelle kendetegn ved stofkredsløb
 • Virkninger af elektromagnetisk stråling
 • Naturgrundlagets betydning for energiforsyning
 • Rumforskning
 • Teknologiers effekt på naturgrundlaget

Kommunikation

Eleven kan

 • Kritisk kommunikere om naturfag med egnede formidlingsformer
 • Vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation
 • Mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og -begreber
 • Målrettet læse og skrive tekster i naturfag

Eleven har viden om

 • Anvendelsesmuligheder og begrænsninger ved formidlingsformer
 • Forskellige typer af argumenter i naturfaglig sammenhæng
 • Ord og begreber i naturfag
 • Naturfaglige teksters formål, struktur og objektivitetskrav.
Idræt

Alsidig idrætsudøvelse

Eleven kan:

 • Beherske gymnastiske øvelser fra forskellige historiske perioder
 • Diskutere kvaliteter ved forskellige typer af boldspil
 • Anvende det fysiske rum i udarbejdelsen og gennemførelsen af egen koreografi
 • Beherske komplekse bevægelser med brug af koncentration og kropsbevidsthed
 • Vurdere atletikkens historiske udvikling
 • Afvikle egne planlagte udeaktiviteter for grupper i naturen

Eleven har viden om

 • Gymnastikkens historiske udvikling
 • Forskellige boldspil
 • Samspillet mellem bevægelse, udtryk og rum
 • Samspillet mellem koncentration, kropsbevidsthed og bevægelse
 • Atletikkens historiske udvikling
 • Regler for færden i naturen

Idrætskultur og relationer

Eleven kan

 • Vurdere fælleskabets betydning for idrætsudøvelse
 • Vurdere sammenhænge mellem idrættens normer, værdier og etik og samfundets normer, værdier og etik
 • Sammenligne idrættens samfundsmæssige betydning i Danmark med andre lande

Eleven har viden om

 • Fællesskabets betydning for idrætsudøvelse
 • Normer, værdier og etik i og uden for idrætten
 • Idrættens betydning internationalt

Krop, træning og trivsel

Eleven kan

 • Vurdere sammenhæng mellem kost, motion og trivsel
 • Udføre egne idrætsspecifikke opvarmnings- og træningsprogrammer
 • Vurdere sammenhæng mellem kropsidealer og samfund og deres betydning for den enkeltes identitet

Eleven har viden om

 • Kost og motion i forhold til trivsel
 • Fysiske forudsætninger for deltagelse i forskellige idrætter
 • Sammenhænge mellem krop, identitet og samfund.
Kristendomskundskab/religion

Livsfilosofi og etik

Eleven kan

 • Diskutere tilværelsesspørgsmål, der angår individ og samfund i et livsfilosofisk perspektiv
 • Begrundet tage stilling til etiske dilemmaer ud fra forskellige etiske positioner
 • Diskutere centrale tilværelsesspørgsmål i lyset af tro og tvivl
 • Målrettet læse faglige tekster og sprogligt udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres indhold, formål og struktur

Eleven har viden om

 • Hvad livsfilosofi kan bruges til i tolkningen af tilværelsesspørgsmål, der angår individ og samfund
 • Etik og etiske dilemmaer
 • Troens og tvivlens betydning for forståelsen af centrale tilværelsesspørgsmål
 • Fagudtryk og begreber, samt faglige teksters formål og struktur

Bibelske fortællinger

Eleven kan

 • Gøre rede for Bibelens hovedindhold og opbygning
 • Anvende centrale bibelske fortællinger til belysning af centrale tilværelsesspørgsmål
 • Udtrykke sig om anvendelsen af bibelske motiver og temaer i kulturelle udtryk

Eleven har viden om

 • Bibelens hovedindhold og opbygning
 • Motiver og temaer i bibelske fortællinger, som relaterer sig til centrale tilværelsesspørgsmål
 • Anvendelse af bibelske motiver og temaer i kulturelle udtryk

Kristendom

Eleven kan

 • Diskutere kristendommens udvikling og indvirkning på menneskeliv og samfund før og nu
 • Diskutere, hvad kristendommen er på baggrund af udvalgte kristne grundbegreber
 • Forholde sig til betydningen af kristne udtryk i hverdagsliv, kultur og samfund

Eleven har viden om

 • Kristendommens historie og dens indvirkning på menneskeliv og samfund
 • Centrale kristne grundbegreber, som belyser opfattelser af kristendommen
 • Kristne udtryk

Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

Eleven kan

 • Diskutere forskellige religioner og livsopfattelsers udlægninger af centrale tilværelsesspørgsmål
 • Udtrykke sig om betydningen af centrale grundbegreber i udvalgte verdensreligioner og livsopfattelser
 • Diskutere forskellige religioner og livsopfattelsers betydning i Danmark og andre dele af verden

Eleven har viden om

 • Idéers betydning for væsentlige tilværelsesspørgsmål indenfor forskellige religioner og livsopfattelser
 • Centrale grundbegreber i udvalgte verdensreligioner og livsopfattelser
 • Verdensreligioner og livsopfattelsers sammenhæng med samfundslivet.
Matematik

Matematiske kompetencer

Eleven kan

 • Handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik.
 • Afgrænse og præcisere matematiske problemer.
 • Vurdere egne og andres modelleringsprocesser.
 • Skelne mellem matematiske beviser og andre matematiske former for ræsonnementer.
 • Opstille og omskrive udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer.
 • Fortolke andres skriftlige og visuelle matematiske kommunikation.
 • Vælge og vurdere digitale hjælpemidler til samme matematiske situation.

Eleven har viden om

 • Faglige sammenhænge indenfor matematiske fagområder.
 • Hele modelleringsprocesser.
 • Karakteristika ved matematisk bevisførelse.
 • Sammenhængen mellem udtryk med variable og andre repræsentationer.
 • Karakteristika ved skriftlig og visuel matematisk kommunikation.
 • Muligheder og begrænsninger ved forskellige digitale hjælpemidler.

Tal og algebra

Eleven kan

 • Anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser.
 • Vælge passende grad af præcision i anvendelsen af reelle tal.
 • Anvende beregninger inden for reelle tal med passende grader af præcision, herunder med digitale værktøjer.
 • Vælge metode til løsning af ligninger, uligheder og enkle ligningssystemer.
 • Anvende ikkekendte formler og algebraiske udtryk.
 • Anvende enkle eksponentialfunktioner, herunder med digitale værktøjer.

Eleven har viden om

 • Graden af præcision i afrundede reelle tal.
 • Graden af præcision i forskellige typer beregninger med reelle tal, herunder beregninger med procent.
 • Metoder til løsning af ligninger, uligheder og enkle ligningssystemer, herunder med digitale værktøjer.
 • Karakteristika ved matematiske formler og algebraiske udtryk.
 • Enkle eksponentialfunktioner.

Geometri og måling

Eleven kan

 • Undersøge anvendelser af geometriske sammenhænge og måling i omverdenen.
 • Undersøge anvendelser og egenskaber ved geometriske figurer i omverdenen.
 • Vurdere skitser og præcise tegninger.
 • Beskrive placering og bevægelse i omverdenen.
 • Vurdere usikkerhed i enkle målinger og beregninger af mål i omverdenen.

Eleven har viden om

 • Geometriske figurers anvendelse i omverdenen.
 • Skitsers og præcise tegningers anvendelser i omverdenen.
 • Metoder til beskrivelse og analyse af bevægelse i omverdenen.
 • Anvendelser af målinger i omverdenen, herunder med digitale værktøjer.

Statistik og sandsynlighed

Eleven kan

 • Vurdere anvendelser af statistik og sandsynlighed.
 • Kritisk vurdere mediers anvendelse af statistik.
 • Vurdere anvendelser af sandsynlighed i omverdenen.

Eleven har viden om

 • Statistiks muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag.
 • Anvendelse af sandsynlighed i omverdenen.
Samfundsfag

Politik

Eleven kan

 • Diskutere hvordan man kan deltage i demokratiet på forskellige måder og forskellige niveauer
 • Diskutere konkrete politiske beslutninger i et demokratisk perspektiv
 • Diskutere aktuelle politiske problemstillinger og politiske aktørers positioner i forhold til disse
 • Diskutere væsentlige internationale og globale politiske problemstillinger og løsningsforslag
 • Diskutere, hvilke roller medier spiller i den politiske proces

Eleven har viden om

 • Demokratiopfattelser og politisk deltagelse
 • Sammenhænge mellem politiske institutioner og aktører og beslutningsprocesser i Danmark, EU og i verden
 • Politiske problemstillinger og politiske aktørers stillingtagen til disse, herunder ideologier, mærkesager, interesser og strategiske overvejelser
 • Væsentlige internationale og globale problemstillinger
 • Mediers betydning for politik

Økonomi

Eleven kan

 • Tage stilling til egen økonomi og rollen som forbruger
 • Diskutere mål og midler i forhold til økonomisk politik
 • Tage stilling til problemstillinger vedrørende økonomisk vækst og bæredygtighed
 • Diskutere velfærdsproblematikker i sammenhæng med økonomisk globalisering

Eleven har viden om

 • Privatøkonomiske problemstillinger og forbrugeradfærd
 • Samfundsøkonomiske mål og midler og de forskellige sektorers sammenhæng i det økonomiske kredsløb
 • Den samfundsøkonomiske udvikling, innovation og bæredygtighed
 • Forskellige velfærdsmodeller, arbejdsmarked og økonomisk globalisering

Sociale og kulturelle forhold

Eleven kan

 • Diskutere kulturs betydning for individ og samfund
 • Diskutere problemstillinger vedrørende social differentiering
 • Diskutere sammenhænge mellem identitet og fællesskab for den enkelte og samfundet

Eleven har viden om

 • Forskellige opfattelser af kultur og kulturbegreber
 • Forskellige metoder og begreber til at beskrive social differentiering i samfundet
 • Samspillet mellem den enkeltes identitet og tilhørsforhold til sociale grupper og fællesskaber

Samfundsfaglige metoder

Eleven kan

 • Gennemføre en samfundsfaglig undersøgelse på baggrund af en problemformulering
 • Anvende kultursteknikker til formidling af undersøgelser og faglig kommunikation
 • Kritisk udvælge og anvende kilder i undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger
 • Sprogligt nuanceret udtrykke sig om samfundsfaglige problemstillinger samt målrettet læse og skrive samfundsfaglige tekster

Eleven har viden om

 • Samfundsfaglige undersøgelsesmetoder
 • Brug af kulturteknikker, herunder digitale medier til formidling
 • Søgning og kritisk anvendelse af kilder i samfundsfag
 • Fagord og begreber samt samfundsfaglige teksters formål og struktur.

Praksisfaglighed

3D design

Eleven kan

 • forstå og anvende grundlæggende designprincipper i 3D-design.
 • bruge digitale værktøjer til at skabe 3D-modeller.
 • kommunikere deres designidéer effektivt.
 • reflektere over og vurdere deres designprocesser og produkter.

Kernestof

Designprincipper

 • Form og funktion
 • Proportioner og balance
 • Farve og tekstur
 • Materialer og konstruktion
 • Ergonomi og brugervenlighed

Digitale værktøjer

 • 3D-modelleringssoftware
 • 3D-scanning
 • 3D-print
 • CNC fræsning

Kommunikation

 • Skitser og tegninger
 • 3D-visualiseringer
 • Teknisk dokumentation
 • Præsentationer

Refleksion og vurdering

 • Designprocesser
 • Designkritik
 • Etiske og miljømæssige aspekter.
Billedkunst

Faglige mål

 • Oplevelse:
  • Eleven kan opleve og fortolke kunst og visuelle udtryk fra forskellige kulturer og perioder.
  • Eleven kan reflektere over kunstens betydning for samfundet og den enkeltes liv.
 • Produktion:
  • Eleven kan udføre kreative billedskaberiske processer med forskellige materialer, teknikker og medier.
  • Eleven kan udtrykke sig visuelt på en personlig og original måde.
 • Analyse:
  • Eleven kan analysere og fortolke billeder og visuelle udtryk i forskellige kontekster.
  • Eleven kan anvende fagsprog til at beskrive og analysere billeders form, indhold og kontekst.

Sociale mål

 • Samarbejde:
  • Eleven kan arbejde sammen med andre i kreative processer og bidrage til fælles projekter.
  • Eleven kan give og modtage konstruktiv kritik på en respektfuld måde.
 • Kommunikation:
  • Eleven kan kommunikere om kunst og visuelle udtryk på en klar og nuanceret måde.
  • Eleven kan præsentere egne værker og reflektere over kreative processer.

Personlige mål

 • Kreativitet:
  • Eleven udvikler sit kreative potentiale og sin evne til at tænke innovativt.
  • Eleven har mod til at eksperimentere og udfordre sig selv.
  • Eleven udvikler æstetisk forståelse og dømmekraft.
 • Selvtillid:
  • Eleven har tillid til, at eleven kan udtrykke sig visuelt på en meningsfuld måde.
  • Eleven får lyst til at fortsætte med at beskæftige sig med kunst og visuelle udtryk.
 • Kritisk tænkning:
  • Eleven udvikler sine evner til at tænke kritisk og reflekteret over kunst og visuelle udtryk.
  • Eleven kan forholde sig til forskellige perspektiver og vurdere informationer fra forskellige kilder.
  • Eleven bliver bevidst om kunstens rolle i samfundet.
Byggeri

Faglige mål

Eleven kan

 • identificere og anvende grundlæggende begreber inden for byggeri.
 • demonstrere kendskab til basale byggematerialer og deres anvendelse.
 • læse og forstå enkle byggetegninger og grundplaner.
 • udføre simple målinger og beregninger i forbindelse med byggeprojekter.
 • identificere og forklare grundlæggende byggeteknikker og konstruktioner.

Sociale mål

Eleven kan

 • samarbejde effektivt i en gruppe under praktiske opgaver.
 • kommunikere klart og tydeligt omkring egne ideer og løsningsforslag.
 • give og modtage konstruktiv feedback i en positiv og respektfuld tone.
 • demonstrere ansvarlighed ved at overholde deadlines og bidrage aktivt til fælles opgaver.
 • udvise empati og lytte aktivt til andres synspunkter og behov.

Personlige mål

Eleven kan

 • udvise selvstændighed ved at tage initiativ og løse opgaver uden konstant opsyn.
 • kan vise nysgerrighed og interesse for nye trends og udviklinger inden for byggeri.
 • håndtere frustration og udfordringer ved at fastholde en positiv attitude og søge løsningsorienterede tilgange.
 • reflektere over egne styrker og svagheder og arbejde målrettet på personlig udvikling.
 • demonstrere en bevidsthed om bæredygtighed og miljøhensyn i forbindelse med byggeopgaver.
Dyr og natur

Faglige mål

Eleven kan

 • identificere og navngive grundlæggende afgrøder og dyrearter.
 • anvende basale principper for jordforvaltning og plantevækst.
 • udføre enkle opgaver som såning, høstning og dyrepleje under vejledning.
 • forstå og anvende grundlæggende teknikker og værktøjer til arbejde med dyr og natur.
 • forklare de basale trin i fødevareproduktionen fra jord til bord.

Sociale mål

Eleven kan

 • samarbejde med andre om dyr og natur.
 • kommunikere fagligt om dyr og natur.
 • demonstrere respekt for naturen og miljøet.
 • arbejde i teams og bidrage aktivt til gruppearbejde.

Personlige mål

Eleven kan

 • udvise ansvarlighed og pålidelighed i udførelsen af opgaver med dyr og natur.
 • vise interesse og engagement i at lære om bæredygtighed.
 • håndtere udfordringer og problemer med vedholdenhed og kreativitet.
 • demonstrere etisk adfærd og overholde sikkerhedsstandarder i arbejdet med dyr og natur.
Fodbold

Faglige mål

Tekniske færdigheder

 • Boldkontrol: At have god kontrol over bolden med begge fødder under forskellige omstændigheder.
 • Pasninger: At kunne udføre præcise og varierede pasninger til holdkammerater i forskellige situationer.
 • Skud: At kunne skyde med kraft og præcision fra forskellige afstande og vinkler.
 • Dribling: At kunne drible effektivt for at overvinde modstandere og skabe plads til sig selv eller holdkammerater.
 • Spilforståelse: At kunne læse spillet, forstå positionering og bevægelse på banen, og træffe de rigtige beslutninger i forskellige situationer.

Taktiske færdigheder

 • Angrebsspil: At kunne deltage i offensive kombinationer, skabe chancer og score mål.
 • Forsvarsspil: At kunne forsvare effektivt i forskellige situationer, markere modstandere og vinde bolde.
 • Overgangsspil: At kunne omsætte defensive situationer til hurtige og effektive angreb.
 • Spilplan: At forstå og udføre forskellige spilplaner og taktiske justeringer.

Fysiske færdigheder

 • Kondition: At have god kondition for at kunne løbe og bevæge sig effektivt i 90 minutter.
 • Styrke: At have god styrke til at vinde dueller og udføre kraftfulde bevægelser.
 • Koordination: At have god koordination og balance til at kontrollere bolden og bevæge sig effektivt på banen.
 • Fleksibilitet: At have god fleksibilitet for at undgå skader og udføre bevægelser med god teknik.

Sociale mål

 • Samarbejde: At kunne arbejde effektivt sammen med holdkammerater for at nå fælles mål.
 • Kommunikation: At kunne kommunikere effektivt med holdkammerater og træner for at koordinere spil og modtage instruktioner.
 • Respekt: At vise respekt for med- og modspillere, dommere og officials.
 • Fairplay: At forstå og følge principperne for fairplay.
 • Ansvarlighed: At tage ansvar for egne handlinger og bidrage til et positivt holdmiljø.

Personlige mål

 • Motivation: At have en stærk motivation for at lære og forbedre sig i fodbold.
 • Målsætning: At sætte personlige mål for sin udvikling i fodbold.
 • Selvdisciplin: At have evnen til at træne hårdt og dedikere sig til at nå sine mål.
 • Problemløsning: At kunne analysere situationer og finde løsninger på banen.
 • Tillid: At have tillid til egne evner og tro på holdets succes.
Mad og køkken

Faglige mål

1. Grundlæggende madlavningsfærdigheder

Eleven kan

 • Håndtere og anvende køkkenredskaber korrekt.
 • Forberede enkle retter baseret på opskrifter.
 • Anvende grundlæggende teknikker som skæring, hakning og stegning.

2. Hygiejne og fødevaresikkerhed

Eleven kan

 • Demonstrere viden om vigtigheden af god personlig hygiejne i køkkenet.
 • Anvende korrekte procedurer for opbevaring og håndtering af fødevarer.
 • Identificere og undgå krydskontaminering i køkkenet.

Sociale mål

1. Samarbejde i køkkenet

Eleven kan

 • Arbejde effektivt i grupper for at forberede måltider.
 • Dele opgaver og ansvar med andre i køkkenet.
 • Give og modtage konstruktiv feedback i en gruppesituation.

2. Kommunikere om madlavning

Eleven kan

 • Udtrykke sig klart om ingredienser, opskrifter og teknikker.
 • Lytte aktivt til andre for at forstå deres ideer og input.
 • Forklare egne valg og beslutninger i forhold til madlavning.

Personlige mål

1. Planlægge og organisere i køkkenet

Eleven kan

 • Oprette en simpel madplan for en uge.
 • Organisere indkøb af ingredienser og planlægge tilstrækkelige mængder.
 • Demonstrere evnen til at arbejde effektivt med tidsstyring i køkkenet.

2. Udvikle kreativitet og nysgerrighed

Eleven kan

 • Eksperimentere med smagskombinationer og ingredienser.
 • Vise interesse for forskellige køkkentraditioner og madkulturer.
 • Tør prøve nye opskrifter og tilpasse dem efter egne præferencer.

3. Håndtere udfordringer og fejl

Eleven kan

 • Takle uforudsete problemer i køkkenet med ro og beslutsomhed.
 • Lære af fejl og bruge dem som en mulighed for personlig vækst.
 • Demonstrere vedholdenhed i arbejdet med at forbedre madlavningsfærdigheder.
Miljø og genbrug

Faglige mål

Eleven kan

 • identificere og klassificere forskellige typer affald og genkende deres miljømæssige påvirkninger.
 • forklare grundlæggende principper for genanvendelse og genbrug og identificere genanvendelige materialer.
 • udføre simpel affaldssortering i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer.
 • demonstrere grundlæggende viden om bæredygtige produktionsmetoder og materialer.
 • anvende simple metoder til at reducere og minimere affaldsmængder i hverdagen.

Sociale mål

Eleven kan

 • samarbejde effektivt i grupper for at løse opgaver og projekter relateret til miljø og genbrug.
 • udveksle ideer og information konstruktivt med klassekammerater og lærere.
 • demonstrere respekt for andres synspunkter og erfaringer, især i forhold til miljømæssige spørgsmål.
 • deltage aktivt i diskussioner om miljøansvar og bevidst forbrug.
 • præsentere og formidle miljøvenlige praksisser og genbrugsinitiativer til forskellige målgrupper.

Personlige mål

Eleven kan

 • udvikle personlige vaner og rutiner, der understøtter bæredygtige livsstilsmuligheder.
 • demonstrere ansvarlighed ved at efterleve regler og retningslinjer for affaldssortering og genbrug.
 • vise bevidsthed om sit eget miljøaftryk og identificere måder at reducere det på.
 • udvise initiativ ved at deltage i frivillige aktiviteter eller projekter, der fremmer miljøbevidsthed og genbrug.
 • reflektere over personlige holdninger og værdier i forhold til miljømæssige spørgsmål og tilpasse dem for at støtte bæredygtige praksisser.
Motor og mekanik

Faglige mål

1. Grundlæggende Motorteknik

 Eleven kan

 • Identificere og forklare grundlæggende motordele og deres funktioner.
 • Udføre enkle vedligeholdelsesopgaver på en motor, såsom olieskift og luftfilterudskiftning.

2. Mekaniske principper

Eleven kan

 • Anvende elementære mekaniske principper til at forklare bevægelse, kraft og energi i et mekanisk system.
 • Demonstrere kendskab til grundlæggende mekaniske værktøjer og deres korrekte anvendelse.

3. Diagnoseteknikker

Eleven kan

 • Identificere almindelige motorproblemer og udføre en basal fejlfinding.
 • Anvende enkle diagnoseværktøjer til at identificere fejl i mekaniske systemer.

Sociale mål

1. Samarbejde i et team

Eleven kan

 • Arbejde effektivt som en del af et team for at løse opgaver og udfordringer.
 • Bidrage konstruktivt til gruppediskussioner omkring løsninger og problemstillinger.

2. Kommunikation

Eleven kan

 • Udtrykke sig klart og tydeligt omkring tekniske emner i både skrift og tale.
  • Lytte aktivt og forstå andres synspunkter og bidrag.

3. Konflikthåndtering

Eleven kan

 • Håndtere konflikter konstruktivt og finde løsninger i samarbejde med andre.
  • Demonstrere evnen til at løse uoverensstemmelser og bevare et positivt arbejdsmiljø.

Personlige mål

1. Ansvarlighed

Eleven kan

 • Tage ansvar for egne opgaver og forpligtelser i uddannelsen.
  • Demonstrere pålidelighed og punktlighed i opgaveaflevering og mødedeltagelse.

2. Selvstændig læring

Eleven kan

 • Vise interesse for at lære nyt og demonstrere evnen til selvstændig research.
  • Identificere egne læringsbehov og træffe initiativ til at dække disse behov.

3. Kvalitetsbevidsthed

Eleven kan

 • Stræbe efter høj kvalitet i udførelsen af opgaver og projekter.
 • Vurdere og forbedre egne arbejdsresultater gennem refleksion og feedback.
Musik

Faglige mål

Eleven kan

 • identificere grundlæggende musikalske begreber som takt, toneart og rytme.
 • genkende og navngive de mest almindelige musikinstrumenter og deres lyde.
 • skelne mellem forskellige musikgenrer og beskrive kendetegnene ved dem.
 • deltage i enkle musikalske aktiviteter som at synge enkle sange, spille lette rytmer på instrumenter eller klappe takter.

Sociale mål

Eleven kan

 • samarbejde med andre i musikalske aktiviteter og lytte aktivt til andres bidrag.
 • udtrykke sig kreativt og respektere andres idéer og udtryksformer.
 • give og modtage konstruktiv feedback i en gruppesammenhæng.
 • deltage aktivt i fællesskabet og bidrage til at skabe en positiv og inkluderende atmosfære.

Personlige mål

Eleven kan

 • udtrykke egne følelser og oplevelser gennem musik og kunstneriske udtryksformer.
 • udvikle en personlig interesse for og engagement i musik og kunst.
 • håndtere udfordringer og fejltagelser i musikalske aktiviteter med vedholdenhed og optimisme.
 • reflektere over egne præstationer og sætte personlige mål for musikalsk udvikling.

Medborgerskab

Medborgerskab

Eleven har viden om

 • centrale begreber fra de inkluderede fagområder
 • forskellige livsopfattelser og deres betydning for den enkelte samt for fællesskabet i et historisk perspektiv
 • faktorer der påvirker menneskers sundhed, normer og adfærd
 • sprog og kommunikations betydning for identitet og fællesskab
 • civilsamfund, frivillighed og nye typer af frivillighed
 • rettigheder og kulturmøder i et lokalt og globalt perspektiv
 • centrale etiske problemstillinger
 • Ligestilling
 • faktorer, der påvirker identitetsdannelsen i det moderne samfund.

Eleven har færdigheder i at

 • anvende centrale ord og begreber inden for de inkluderede fagområder
 • redegøre for egne og andres synspunkter samt indgå i debat om historiske og aktuelle emner
 • udvise hensigtsmæssig adfærd i den digitale verden
 • deltage i faglige diskussioner inden for de inkluderede fagområder
 • identificere og redegøre for etiske dilemmaer fra dagligdagen
 • kunne indgå i fællesskaber
 • kunne demonstrere håndtering af dagligdagens konflikter og dilemmaer.

Eleven har kompetencer til at kunne

 • arbejde selvstændigt med centrale ord og begreber inden for de inkluderede fagområder
 • forholde sig til fagligt relevante problemstillinger
 • forholde sig til betydningen af egen sundhed og mental trivsel i forhold til videre uddannelse og arbejde
 • forklare civilsamfundets rolle i samfundet og relatere det til nye typer af frivillighed
 • forholde sig til sin egen rolle som aktiv medborger og relatere dette til grundlæggende samfundsmæssige rettigheder
 • behandle emner og problemstillinger fra forskellige perspektiver på baggrund af de inkluderede fagområder
 • arbejde med etiske dilemmaer fra dagligdagen
 • forholde sig til kulturel diversitet i et lokalt og globalt perspektiv.

Faget har dette kernestof

 • identitetsdannelse før og nu
 • motion, ernæring og mentalt trivsel som grundlag for sundhed
 • kritisk tænkning, digital dannelse og demokratisk samtale
 • civilsamfund, frivillighed og hverdagsaktivisme som en form for medansvar
 • etik og medborgerskab
 • rettigheder og pligter i et moderne samfund
 • menneskerettigheder
 • livsanskuelse og kulturmøde i en lokal og global sammenhæng. 
Mediekritik

Eleven kan

Forstå og analysere mediernes rolle i samfundet

 • forklare begreber som magt, manipulation og propaganda i medierne.
 • analysere forskellige mediers målgrupper og vurdere, hvordan medierne forsøger at påvirke dem.
 • reflektere over den indflydelse, medierne har på vores opfattelse af verden.
 • reflektere over sociale mediers algoritmer.

Vurdere og kritisere medieindhold

 • identificere forskellige typer af kilder og vurdere deres troværdighed.
 • analysere forskellige tekster og billeder for at afdække bias og manipulation.
 • argumentere for og imod forskellige synspunkter, der præsenteres i medierne.

Skabe egne medieprodukter

 • producere tekster og billeder, der følger gængse mediekonventioner.
 • bruge forskellige digitale værktøjer til at producere medieprodukter.
 • reflektere over de etiske aspekter af medieproduktion.

Faget har dette kernestof

Mediernes rolle i samfundet

 • Mediernes magt og indflydelse
 • Mediernes målgrupper og hvordan de rammes
 • Mediernes rolle i demokratiske processer

Analyse af medieindhold

 • Kildekritik og troværdighedsvurdering
 • Analyse af tekster og billeder for bias og manipulation
 • Argumentationsanalyse og kritisk tænkning

Medieproduktion

 • Produktion af tekster og billeder i forskellige genrer
 • Brug af digitale værktøjer til medieproduktion
 • Etiske aspekter af medieproduktion

Sociale medier

 • Brug og effekt af sociale medier
 • Online sikkerhed og digital dannelse
 • Fake news og misinformation
 • Sociale mediers algoritmer og polarisering

Medieetik

 • Ansvarlig journalistik og objektivitet
 • Hate speech og krænkende indhold
 • Ytringsfrihed og ansvar.

Gennemse altid AI-genereret materiale kritisk

© Copyright 2023 DIDAK CVR-nr. 44387360

Vi bruger cookies til at tilpasse indhold, funktioner og til at analysere trafik. View more
Cookies indstillinger
Accepter
Afvis
Privatlivs- og cookiepolitik
Privatlivs- og cookiepolitik
Cookie navn Aktiv
Didak.dk tilbyder AI-genereret inspiration til undervisning. Du har alle rettigheder til de tekster, du genererer på Didak.dk.
Ansvar
Anvendelse af materiale fra Didak.dk sker på eget ansvar. Da materialet er AI-generereret, kan du som udgangspunkt ikke anvende det uden en kritisk faglig redaktion af materialet.
Cookies
Når du anvender vores websted, kan du vælge at gemme indtastede ord og dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. De er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal gentage indtastning af dine oplysninger. Disse cookies vil holde i et år. Når du anvender loginsiden, opretter vi en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og slettes, når du lukker din browser. Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login-cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger "Husk mig", vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login-cookierne forsvinde.
Indlejret indhold fra andre websteder
Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted. Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.
Hvor længe vi gemmer dine data
Når du anvender en generator, bliver dine dine indtastninger og den genererede tekst gemt i en log. For brugere som opretter sig på vores websted, gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.
Hvilke rettigheder har du over dine data
Hvis du har en konto på dette websted, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.
Hvor dine data sendes hen
Dine input kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste. Hvis du anmoder om en nulstilling af adgangskoden, medtages din IP-adresse i e-mailen med nustillingen. Didak.dk hostes af og har indgået databehandleraftale med Simply.com. Det betyder, at dine data opbevares hos Simply.com, som er beliggende i Danmark. Indtastede data i generatorer sendes til OpenAI, som har retningslinjer om databehandling og -beskyttelse. Med standardindstillingerne gemmer OpenAI ikke brugerindtastninger sendt via en generator efter behandling. Derfor bruges de ikke til at forbedre AI-modellen eller til andre formål.
Personfølsomme oplysninger
Du må ikke indtaste personfølsomme oplysninger på Didak.dk. Personfølsomme oplysninger er, der relaterer sig til én person og dennes: Race og etniske oprindelse Politiske overbevisning Religiøse eller filosofiske overbevisning Fagforeningsmæssige tilhørsforhold Genetiske data Biometriske data med henblik på entydig identifikation Helbredsoplysninger Seksuelle forhold eller seksuel orientering
Dataansvarlig
Du kan kontakte den dataansvarlige på: kontakt@didak.dk
Gem
Cookies indstillinger